SZÁZSZORSZÉP ÓVODA KISKUNFÉLEGYHÁZA

 

A házirend kiterjed a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda intézményeit látogató gyermekekre
és szüleikre.

Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje

1. Az óvoda a gyermek hároméves korától az iskolakészültség eléréséig nevelő intézmény.
2. Az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltésétől vehető fel.
3. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől
számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, rendelkező három éves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
4. Minden 3. életévét betöltött gyermek köteles részt venni az óvodai nevelésben, napi négy óra
időtartamban, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig.
5. A beiratkozás időpontját a Jegyző teszi nyilvánossá.
6. A gyermekcsoportok kialakításáról az óvodavezető és a nevelőtestület dönt a beiratkozott
gyermekek életkorának és létszámának függvényében. A szülő kérését az óvodavezető lehetőség
szerint figyelembe veszi.
7. A szülő gyermeke átvételét másik intézménybe írásban bármikor kérheti. A szülő a gyermeke
kiíratását írásban köteles bejelenteni,
8. Az óvodába lépéskor a szülő köteles orvosi igazolást hozni, melyben a gyermekorvos igazolja, hogy
a gyermek közösségbe jöhet. Amennyiben ezt elmulasztja, vagy a gyermekorvos nem engedi
közösségbe, úgy a gyermek az intézményt nem látogathatja, az intézményben nem tartózkodhat.

Az óvoda működése.

9. Az óvodában a nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.
10. Az óvoda hétfőtől-péntekig tart nyitva, reggel 6.30 – 16.30 óráig,vagy 7.00-17.00 óráig. A szülő
köteles a nyitvatartási idő végéig gyermeke elviteléről gondoskodni.
11. Az óvoda épületét vagyonvédelmi okokból és a gyermekek biztonsága érdekében 12.00-13-00
között zárva tartjuk. A szülők az ebédeltetési időszakban csak az óvoda udvarán, vagy az épületen
kívül tartózkodhatnak.
12. Az óvoda nyitva tartása alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
13. A gyermekek reggel folyamatosan érkezhetnek az óvodába. Érkezéskor a szülő minden esetben
személyesen adja át gyermekét az óvoda valamely dolgozójának. A szülő a gyermekére vonatkozó
kérését lehetőleg röviden közölje az óvónővel, hogy azzal a gyermekközösség napirendjét és játékát
ne zavarja.
14. Az óvodába látogató, az intézménnyel jogviszonyban nem lévő személyek kötelesek bejelentkezni a
helyi vezetőknél, és csak kíséret mellett közlekedhetnek az intézményben.
15. Az óvoda nevelés nélküli munkanapot évente 5 alkalommal tarthat, melyről a szülőket 7
munkanappal előbb tájékoztatja.
16. A gyermeklétszám jelentős csökkenése esetén összevont csoporttal működik az óvoda.
17. A takarítási és karbantartási munkák idején az óvoda zárva tart. Ennek idejét és helyét a fenntartó
engedélyezi.
18. A szülőkkel megismertetjük az óvoda óvó-védő szabályait. A gyermekek részére az óvodában
biztonságos és egészséges környezetet biztosítunk.
19. A balesetveszélyre a gyermekek figyelmét folyamatosan felhívjuk. Olyan szokásokat, szabályokat
alakítunk ki, amelyek betartásával elkerülhetőek a balesetek.
Baleset esetén első a gyermek ellátása, azután a szülő értesítése.
20. A szülők megismerik és elfogadják az óvoda Pedagógiai Programját, az abban megfogalmazott
alapelveket és nevelésfilozófiát.
21. Az óvoda Pedagógiai Programja,, házirendje nyilvános.
22. A gyermekek az óvoda Pedagógiai Programja alapján a képességeiknek és az érdeklődésüknek
megfelelő nevelésben részesülnek.
23. A gyermekek fejlődéséről folyamatosan feljegyzéseket készítünk és a fejlődésüket mérésekkel
folyamatosan nyomon követjük
24. Tiszteletben tartjuk a gyermek személyiségjogait, emberi méltóságát, valamint vallási, világnézeti,
nemzeti vagy etnikai önazonosságát. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos
megkülönböztetés nem érheti. Nem korlátozzuk a gyermek cselekvési szabadságát, magánélethez
való jogát, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, társai, az
óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek
művelődéshez, fejlődéshez való jogát.
25. A gyermekek az óvoda eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, rendeltetés szerűen
használhatják, arra vigyázniuk kell. Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően vesznek részt saját
környezetük és az általuk használt játékok és eszközök rendben tartásában.
26. Az óvoda Pedagógiai Programjában meghatározottakon túl szervezett foglalkozásokon,
programokon a gyermekek önkéntesen részt vehetnek, ennek költségeit a szülő fedezi.
27. Ha az óvodából nem a szülő viszi haza a gyermeket, ezt jelentse be a csoportos óvónőnek. Kiskorú
gyermek csak abban az esetben viheti el a gyermeket az óvodából, ha a szülő írásban nyilatkozik
arról, hogy ez az ő kérésére és felelősségére történik.
28. Az óvoda területén, a balesetveszély elkerülése és az áttekinthetőség érdekében csak addig
tartózkodjanak a szülők, testvérek, amíg a gyermeküket átveszik és elköszönnek.. ha az óvónő
átadja a gyermeket, a gyermek felügyeleti jogát és felelősségét is átadja,.
29. Vitás családjogi esetekben a hatályos bírósági, illetve gyámhatósági határozat felmutatásával viheti
el gyermekét az illetékes szülő.
30. Minden intézményegységben gyermekvédelmi felelős kíséri figyelemmel a veszélyeztetett és
hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését és tartja a kapcsolatot a
társintézményekkel. Neve és elérhetősége a hirdető táblán megtalálható.
31. Az óvodába hozott játékokért, tárgyakért, értékekért, semminemű felelősséget nem vállalunk. A
behozott játékszerek minőségéért a szülő vállalja a felelősséget. Az óvodába hozott játékokkal
azonban a többi gyermek is játszhat.
32. A gyermekek tisztán gondozottan jöjjenek az óvodába.
33. A gyermekek öltözködését a célszerűség és a praktikusság jellemezze. Az egészséges életmódhoz
hozzátartozik az időjárásnak megfelelő réteges öltözködés, valamint az hogy a csoportszobai cipője
feleljen meg az egészségi és kényelmi szempontoknak.
34. A gyermekek az óvodában váltóruhában vannak, melyet otthonról hoznak.
35. A gyermek által viselt ruhákat célszerű jellel ellátni.
36. A testnevelés foglalkozásokon külön tornafelszerelés szükséges jellel ellátott tornazsákban. A
testnevelés foglalkozásokon csak tornacipőben tornázhatnak a gyerekek.
37. Az óvodában a gyermekek élete a Pedagógiai Programban meghatározott napirend szerint zajlik
38. A gyermekeknek az óvodában ebéd után kötelező a pihenés, ebéd után a gyermeket a többi
gyermek pihenésének zavarása nélkül lehet hazavinni
39. Az étkezések folyamatosan a napirendben meghatározottak szerint zajlanak. Reggel 8 óráig az
otthonról hozott reggeli elfogyasztásának feltételeit biztosítjuk.
40. Azokban az óvodákban ahol a diétás étkeztetés feltételei adottak, az eltérő étkezési igényű
gyermekek / liszt, tej és cukor érzékeny, stb / ebédeltetését az óvoda szervezi meg, a szülők által
bemutatott, az igénylést igazoló dokumentumok alapján. A tízórai és az uzsonna biztosításáról a
szülő gondoskodik.
41. Az óvoda napirendje által meghatározott időpontban és időtartamban a gyermekek a szabadban
tartózkodnak.
42. Az óvodát csak egészséges gyermek látogathatja. Járványos betegség elterjedésének
megakadályozása érdekében az óvónő nem veheti át a fertőző betegségre gyanús, kiütéses, lázas
gyermeket. Ha a gyermek az óvodában lázasodik be, vagy egyéb betegség jelei tapasztalhatók, az
óvónő értesíti a szülőt. A szülő rövid időn belül megszervezi a beteg gyermek elvitelét.
Felgyógyulását orvosi igazolással kell tanúsítani. A beteg gyermek, tanuló az orvos által
meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus
megítélése szerint a gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való
elkülönítéséről, és kiskorú gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek,
a tanuló szüleit. Azt, hogy a gyermek, a tanuló ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási
intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell
a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.
43. Az óvónőnek tilos otthonról hozott gyógyszert és gyógyhatású készítményt a gyermeknek beadni.
Kivéve az állandó gyógyszeres kezelés alatt álló / asztmás, szívbeteg, epilepsziás / gyermekek
esetében.
44. Fejtetű előfordulása esetén a szülő gondoskodik az előírásoknak megfelelő fertőtlenítésről és a
gyermek hajának megtisztításáról. A gyermekek haját a védőnő rendszeresen ellenőrzi.
45. A szülőnek be kell jelenteni, ha a gyermek valamilyen okból nem látogatja az óvodát. Ha a gyermek
az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell
tekinteni, ha


a) a gyermek, a tanuló - gyermek a szülő írásbeli kérelmére - engedélyt kapott a távolmaradásra, A
kérelmet előzetesen a gyermek óvodapedagógusához kell benyújtani. A kérelmen szerepelnie kell a
hiányzás legelső, és legutolsó napjának. Az engedélyt az óvodapedagógus írásban adja meg a szülő
részére.

b) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben, a 42..pont szerint igazolja.

A bejelentést követő naptól tudjuk módosítani az étkezési igényt.

Az étkezés lemondható írásban vagy telefonon mindennap fél 9 óráig. A bejelentés elmaradása
esetén a térítési díjat a hiányzás idejére is be kell fizetni. A étkezési térítési díjakat az óvoda által
megjelölt időpontban minden hónapban előre kifizeti a szülő, az óvodavezető által megbízott
dolgozónak.

46. Az étkezési térítési díj 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes):


- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermeket nevelnek

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

- az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi
jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének
130%-át

- nevelésbe vették.

Az ingyenes vagy kedvezményes étkezés jogosultsági feltételeinek fennállását térítési díjáról és az
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak
szerint kell igazolni.


47. A gyermekek távolmaradását, az étkezés lemondását illetve újbóli étkezési igényét az ingyenes
étkezésben részesülő családok is jelezzék!
48. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges feltételekről. Kísérje figyelemmel a gyermeke fejlődését, a tőle elvárható módon segítse
a fejlődés folyamatát, a gyermek közösségbe való beilleszkedését. Rendszeresen tartson kapcsolatot
a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal és részükre az együttnevelés érdekében a
szükséges tájékoztatást adja meg.
49. A szülőnek joga van gyermeke fejlődéséről rendszeres, őszinte tájékoztatást kapni, nevelési
kérdésekben segítséget igényelni.
50. Információt, tájékoztatást csak a gyermekkel foglalkozó óvónőktől és az óvodavezetőtől kérjenek.
51. A szülő tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus valamint
a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak munkájuk, a gyermekekkel összefüggő tevékenységek
során büntetőjogi védelem szempontjából


 közfeladatot ellátó személynek számítanak.

52. A szülők ne tegyenek a gyermekek előtt indulatos, negatív megjegyzéséket mások gyermekére,
annak származására, az óvodára és az ott dolgozó felnőttekre.
53. Az esetlegesen felmerülő problémák megoldása érdekében kérjük,, hogy a szülők elsősorban az
óvodapedagógushoz és az óvoda vezetőjéhez forduljanak.
54. A szülőknek joguk, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő
fórumokon részt vegyenek, ötleteikkel segítsék nevelőmunkánk eredményességét. A gyermekek
nagyobb csoportját érintő kérdésekben véleményt nyilvánítsanak.(Óvodánkban a gyermekek
nagyobb csoportján az egy óvodai csoportba járó gyermekek közösségét értjük. )
55. A szülők az óvodában a 2011.CXC törvény a köznevelésről 73§-ban meghatározott jogaik és
kötelességeik teljesítésének érdekében Szülői Közösséget hozhatnak létre. A Szülők Közössége
működési rendjéről saját maga dönt. A szülők képviselőjével az óvodavezető tart kapcsolatot.
56. A szülők és az óvónők között a nevelési feladatok összehangolására lehetőség nyílik az alábbi
esetekben: családlátogatás, ünnepek, ünnepélyek, szülői értekezlet, nyílt nap, fogadó óra, játszónap
gyermekvédelmi intézkedéseken keresztül, faliújságra kifüggesztett információkon keresztül, egyéb
óvodai rendezvények során.
57. Az óvoda területén tilos a dohányzás!
58. Az óvoda hirdetőtáblájára a tagóvoda-vezető engedélyével csakis az óvodai neveléssel kapcsolatos
hirdetések, reklámszövegek kerülhetnek ki.
59. Az óvoda területén politikai célú szervezet nem működhet, ilyen jellegű tevékenység nem
folytatható.
60. Személyiség jogokra való tekintettel az érintettek beleegyezése, (kiskorú esetén a törvényes
képviselő beleegyezése nélkül) TILOS bármilyen felvételt készíteni (Kép, hang, video), és az
nyilvánosa helyen közzétenni (2013.V. PTK. 1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és
felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.
61. Nyilvánosságra hozatal

Elérhetőség

Kiskunfélegyházi
Napköziotthonos Óvoda
Százszorszép Óvoda Tagintézmény

6100 Kiskunfélegyháza,
Darvas tér 11
Tel.:  (76) 461-190

Email:
darvasovi1981@gmail.com

Térkép

Keresés

Naptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Névnap

2024. június 12. szerda
Villő
A Nap kel 04:49-kor,
nyugszik 20:52-kor.

Holnap
Antal, Anett
napja lesz.

Időjárás

 

Kapcsolat közművelődési intézményekkel